EMPRESA

PRESENTACIÓ

Torras Ceràmic produeix ceràmica utilitària des de 1978 a Barcelona. Fabriquem els nostres productes a doble cocció de biscuit i esmalt amb pasta blanca tèrmica.

Que es la pasta ceràmica tèrmica?

Composem la pasta amb argila blanca aluminosa, talc, feldespat, quarç i wollastonita. La inclusió de talc mineral a la pasta, aporta resistència al xoc tèrmic (canvi sobtat de temperatura), elimina la tendència a clivellar de l’esmalt i redueix l’index de porositat. Això permet que els productes ceràmics fabricats amb aquesta pasta siguin aptes per congelador, microones, forn i rentavaixelles.

Es segura la ceràmica per a contenir aliments?

En la fabricació de la nostra ceràmica apliquem esmalt SENSE plom, l’unic autoritzat per sanitat pels productes ceràmics destinats a contenir aliments.

(REAL DECRETO 891/2006, de 21 de juliol, per el que s’aproven les
normes tècnic-sanitaries aplicables als objectes de ceràmica per a us
alimentari i el reglament (CE) nº1935/2004 del Parlament Europeu y del
Consell, de 27 de octubre de 2004, sobre el contingut de plom en els
materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments).

Això es importat, ja que el contacte de la acidesa dels aliments amb
l’esmalt de la ceràmica, dissolt part del plom que conté i els contamina.